نمایشگر 9 اینچ رنگی TF9-900

✓قابلیت نمایش عکس

✓دارای دو مود افقی و عمودی واید

✓نمایش تقویم شمسی

✓دارای ورودی پارالل جهت نمایش شاخص طبقات

✓ابعاد فریم : 285mm*147mm

✓ابعاد صفحه نمایش : 200mm*112mm

نمایشگر 9 اینچ رنگی TF9-901

✓قابلیت نمایش عکس

✓دارای دو مود افقی و عمودی واید

✓نمایش تقویم شمسی

✓دارای ورودی پارالل جهت نمایش شاخص طبقات

✓ابعاد فریم : 285mm*147mm

✓ابعاد صفحه نمایش : 200mm*112mm

نمایشگر 10 اینچ رنگی TF10-902

✓قابلیت نمایش فیلم و عکس

✓دارای دو مود افقی و عمودی

✓نمایش تقویم شمسی

✓دارای ورودی پارالل جهت نمایش شاخص طبقات

✓ابعاد فریم : 253mm*211mm

✓ابعاد صفحه نمایش : 210mm*160mm

نمایشگر 10 اینچ رنگی TF10-903

✓قابلیت نمایش فیلم و عکس

✓مود افقی واید

✓بدون شاخص

✓ابعاد فریم : 251mm*163mm

✓ابعاد صفحه نمایش : 218mm*123mm

نمایشگر 15 اینچ رنگی TF15-904

✓قابلیت نمایش فیلم و عکس

✓دارای دو مود افقی و عمودی

✓بدون شاخص

✓دارای ورودی پارالل جهت نمایش شاخص طبقات

✓ابعاد فریم : 358mm*290mm

✓ابعاد صفحه نمایش : 304mm*228mm

نمایشگر 7 اینچ رنگی TF7-905

✓قابلیت نمایش عکس دارای دو مـود افقـی و عمودی واید

✓نمایش تقویـم شمسـی

✓دارای ورودی پارالل جهت نمایش شاخص طبقات

✓ ابعاد فریم : 175mm * 120mm

✓ ابعاد صفحه نمایش : 157mm * 89mm

نمایشگر 8 اینچ رنگی TF8-906

✓ قابلیت نمایش فیلم

✓ دارای دو مـود افقـی و عمودی واید

✓ نمایش تقویـم شمسـی

✓ دارای ورودی پارالل جهت نمایش شاخص طبقات

✓ ابعاد فریم : 201mm * 134mm

✓ ابعاد صفحه نمایش : 179mm * 111mm

نمایشگر 8 اینچ رنگی TF8-908

✓ قابلیت نمایش عکس و فیلم

✓ دارای دو مـود افقـی

✓ نمایش تقویـم شمسـی

✓ دارای ورودی پارالل جهت نمایش شاخص طبقات

✓ ابعاد فریم : 204mm * 162mm

✓ ابعاد صفحه نمایش : 162mm * 122mm

نمایشگر 8 اینچ رنگی TF8-907

✓ قابلیت نمایش فیلم و عکس

✓ مـود افقـی بدون شاخص

✓ ابعاد فریم : 198mm * 165mm

✓ ابعاد صفحه نمایش : 162mm * 122mm