الومین لیفت متریال پنل اسانسور لوکا
پنل کابین دومتری تلفیقی روکار

بدنه تلفیقی ازاستیل نگیر با ضخامت 1.5mm و پلکسی گلاس تایـوانــــی

قابل تولیـد با انـواع استـیـــــل های موجـــود

قابـل تولید با انوااع کلیــــدهــای موجــــــود

قابل تولید با انواع سون سگمنت، انواع ریزشی، انواع لاتیس

قابــل تولید در نورهای آبــی ، سفید ، قـرمـــز

سیستم های جانبی: کــارتخــوان، سوییچ آلفا اینتــرکــام، تلفـــن، انواع کدینـگ

قابلیت چاپ پلاک ظرفیت و لوگو روی بدنه استیل و پلکسی

نصب بـه صورت روکار بــدون پیـچ(کشویی)

 الومین لیفت متریال پنل اسانسور لوکا
پنل کابین دو متری تلفیقی توکار

بدنه تلفیقی ازاستیل نگیر با ضخامت 1.5mm و پلکسی گلاس تایـوانــــی

قابل تولیـد با انـواع استـیـــــل های موجـــود

قابـل تولید با انوااع کلیــــدهــای موجــــــود

قابل تولید با انواع سون سگمنت، انواع ریزشی، انواع لاتیس

قابــل تولید در نورهای آبــی ، سفید ، قـرمـــز

✓ سیستم های جانبی: کــارتخــوان، سوییچ آلفا اینتــرکــام، تلفـــن، انواع کدینـگ

✓ قابلیت چاپ پلاک ظرفیت و لوگو روی بدنه استیل و پلکسی

✓ نصب با پیچ سرتخت و قاب پشت یا پیچ مخفی یا بدون پیچ با گیره

 الومین لیفت متریال پنل اسانسور لوکا
پنل کابین یک متری تلفیقی روکار

✓ بدنه تلفیقی ازاستیل نگیر با ضخامت 1.5mm و پلکسی گلاس تایـوانــــی

✓ قابل تولیـد با انـواع استـیـــــل های موجـــود

✓ قابـل تولید با انوااع کلیــــدهــای موجــــــود

✓ قابل تولید با انواع سون سگمنت، انواع ریزشی، انواع لاتیس

✓ قابــل تولید در نورهای آبــی ، سفید ، قـرمـــز

✓ سیستم های جانبی: کــارتخــوان، سوییچ آلفا اینتــرکــام، تلفـــن، انواع کدینـگ

✓ قابلیت چاپ پلاک ظرفیت و لوگو روی بدنه استیل و پلکسی

✓ نصب بـه صورت روکار بــدون پیـچ(کشویی)

 الومین لیفت متریال پنل اسانسور لوکا
پنل کابین دو متری تلفیقی توکار

✓ بدنه تلفیقی ازاستیل نگیر با ضخامت 1.5mm و پلکسی گلاس تایـوانــــی

✓ قابل تولیـد با انـواع استـیـــــل های موجـــود

✓ قابـل تولید با انوااع کلیــــدهــای موجــــــود

✓ قابل تولید با انواع سون سگمنت، انواع ریزشی، انواع لاتیس

✓ قابــل تولید در نورهای آبــی ، سفید ، قـرمـــز

✓ سیستم های جانبی: کــارتخــوان، سوییچ آلفا اینتــرکــام، تلفـــن، انواع کدینـگ

✓ قابلیت چاپ پلاک ظرفیت و لوگو روی بدنه استیل و پلکسی

✓ نصب با پیچ سرتخت و قاب پشت یا پیچ مخفی یا بدون پیچ با گیره