طبقه روکار لمسی

بدنـه پلکسی گـلاس مشـکی یا سفید

✓ قابـل تولید بـا زهـوار مشکی و آبکـاری نقره ای

✓ ضخامت پنل برای نمایشگـر سگمنت 12mm و برای
نمــایشگـر لاتیـــس و ریــزشــی 15mm می باشـد

✓ کلیــدهای قابـــل استــفاده:
کلید لمسی ساده و لمسی چرخشی در طرح های مختلف

✓ نمایشگر سون سگمنت و ریزشی دو رنگ و لاتیس

✓ قابـل تولیـد در نـورهـای آبـی ، سفیـد ، قرمز

✓ قابــلیـت حـک آرم و نصب کـارتخـوان

✓ نصب بــه صورت روکار با پیچ مخفی از پاییـن

طبقه توکار لمسی

 
✓ بدنـه پلکسی گـلاس مشـکـی یا سفیـد
 
✓ کلیـدهای قابـل استـفاده: کلید لمسی ساده و لمسی چرخشی در طرح های مختلف
 
✓نمایشگر:انواع سگمنت و ریزشی و لاتیس
 
✓ قابـــل تولیــد در نـورهـای آبــی ، سفیـد ، قرمــز
 
✓ قابــلیـــت حـــک آرم و نصـب کــــارتـخـــــوان
✓ نصب بـه صـورت توکـــار بـه همـــراه قـاب پشـت بــا پیـــچ مسطـح یـــا بـــدون پیــــچ بــــا گیــــره

طبقه توکار لمسی شیشه رفلکس

✓ بدنـــه شیــشه رفلـکس با ضخــامت 4 میلـی متـر

✓ کلیــدهای قابـــل استــفاده: کلید لمسی ساده و لمسی چرخشی در طرح های مختلف

✓ نمایشگـــر: انــواع سگمنت و ریزشـــی دو رنـــگ

✓ قابـــل تولیــد در نـورهـای آبـــی ، سفیــد ، قرمـــز

✓ نصب بــه صــورت توکـــار بـدون پیــچ بــا گیـــره بــــا پشـــت قــــاب فلــــزی