طبقه روکار کلید برشی

 
✓ بدنــه پلکسی گـلاس مشـکــی یا سفیـد
✓ قابـل تولیــد بـا زهـوار مشـکی و آبکـاری نقــره ای
✓ کلیـدهای قابـــل استـفاده: گــرد یا مربـع برشی
v نمایشگـر سگمنت و ریزشــی دو رنگ و لاتیــس
✓ ضخامت پنل برای نمایشگـر سگمنت 12mm و برای نمــایشگـر لاتیـــس و ریــزشـی 15mm می باشـد
✓ قابــل تولیـد در نـورهـای آبـــی ، سفیـد ، قرمـــز
✓ قابــلیـــــت حــــک آرم و نصـب کـارتــــخـــــوان
✓ نصب بــه صورت روکـار با پیــچ مخفـی از پاییــن

طبقه توکار کلید برشی

 
✓ بدنـــــه پلکســـــی گـــــلاس مشـکــــی یا سفیــــد
✓ کلیـــدهای قابـــل استـــفاده: گــرد یا مربــع برشــی
✓ نمایشگر: انواع سگمنت و ریزشی دو رنگ و لاتیس
✓ قابـــل تولیــد در نــورهـای آبـــی ، سفیــد ، قرمـــز
✓ قابــلیـــــت حـــــک آرم و نصــــب کــــارتــــخـــــوان
✓ نصب بـه صـورت توکـــار بــه همـــراه قــاب پشــت
✓بـــا پیـــچ مسطــــح یـــا بـــدون پیــــچ بــــا گیــــره

طبقه روکار استیل کلید برشی

✓ بدنـــه استیـل نگیـــر 0.8 و زهـــوار ABS مشکـــی

✓ کلیـــدهای قابـــل استـــفاده: گــرد یا مربــع برشــی

✓نمــــایشگـــــرســـــون سگمنـــــت اختــــصاصــــی

✓ قابـــل تولیــد در نــورهـای آبـــی ، سفیــد ، قرمـــز

✓ قابــــل تولیــــد بـــــا استـیـــــل هـــــای مـوجـــــود

✓قابــلیـــــت حـــــک آرم

✓ نصب بــه صورت روکــــار با پیـچ مخفـــی از پاییـن