طبقه روکار تلفیقی

✓ بدنه تلفیقی ازاستیل نگیر 0.8 و پلکسی گلاس

✓ قابل تولید بــا انواع استیل های موجود.

✓ ضخامت پنل در حالت معمولی 12میلیمتـر و با نمایشگر ریزشی و لاتیس 15 میلیمتر می باشد.

✓ کلیدهای قـابـل استـفـاده: AL7014 , 7015 AL7014 , 7015 , 7019 , 7021

✓ نمایشگر سون سگمنت ، ریزشی دورنگ و لاتیس

✓ قابل تولید در رنگ های آبی ، سفید ، قرمز

✓نصـب بــه صـورت روکـار با پیـچ مخفـی از پایین

طبقه روکار تلفیقی

✓ بدنه تلفیقی از استیل نگیر 0.8 و پلکسی گلاس

✓ قابل تولید با انواع استیل خشدار نقره ای و طلایی میرور نقره ای و طلایی ، میرور دودی

✓ کلیدهای قابل استفاده:AL7014,7015,7019,7021 ✓ نمایشگر سون سگمنت و ریزشی دو رنگ

✓ ضخامت پنل در قسمت طلق به اندازه 17mm برجسته تر و در قسمت استیل 15mm است

✓ قابل تولیــد در نـورهای آبـی ، سفیـد ، قرمــز قابلیــت حــک آرم

✓ نصب بـه صورت روکـار با پیـچ مخفـی از پاییـن

طبقه روکار تلفیقی

 
✓ بدنه تلفیقی از: پلکسی گلاس مشکـی یا سفیـد و استیل نگیـر 0.8
✓ قابــل تولیــد با : استیل خشدا ر و میرورنقره ای همراه با زهوار نقره ای و استیل میرورطلایی و خشدار طلایی با زهوار مشکی
✓ نمایشگر سون سگمنت و ریزشی دو رنگ و لاتیس
✓ کلیدهای قابل استفاده: AL7014 , 7015 , 7019 , 7021 _ کلیــد لمسـی
✓ نمایشگر سون سگمنت و ریزشی دو رنگ و لاتیس
✓ قابــل تولیــد در نـورهـای آبـــی ، سفیــد ، قرمـــز نصب بـه صورت روکــار با پیــچ مخفــی از پاییــن

بدنه تلفیقی از:

 
✓ پلکسی گلاس مشکـی یا سفیـد و استیل نگیـر 0.8
✓ قابـــل تولیـــد بـــا انــواع استـیـــل های موجــــود
 
✓ کلیــدهای قابــل استفــاده: AL7002 , 7003 , 7004 , 7005 , 7006 7022 , 7021 , 7019 , 7016 , 7015 , 7014
 
✓ نمایـشگــر ســون سگمنـت و ریـزشــی و لاتیــس
✓ قابــل تولیــد در نــورهـای آبـــی ، سفیــد ، قرمـــز
✓ نصب بـــه صـــورت تـــوکـــار بـــه همـــراه قـــاب پشــت بـا پیـــچ مسطــح یـا بــدون پیــچ بـا گیـــره

طبقه توکار تلفیقی

✓ بدنـــه تلفیـــقـــی از: پلکـسی گلاس مشکی یا سفید و استیل نگیر 0.8
✓ قابـــل تولیـــد بـــا انـواع استـیـــل های موجـود
✓ کلیـدهای قابــل استفاده: AL7002 , 7003 , 7004 , 7005 , 7006 , کلید لمسی 7022 , 7021 , 7019 , 7016 , 7015 , 7014
✓ نمایشگر ســون سگمنت و ریزشی و لاتیــس
✓ قابــل تولیـد در نــورهـای آبــی ، سفیـد ، قرمـــز
✓ نصب به صورت توکار به همراه قـاب پشت بدون پیچ و با استفاده از گیره