پنل یک متری تاچ توکار جنوا

✓ بدنــه تلفیقـی از پلکـسی گـلاس تایـوانــی

✓ قابـل تـولیـد با انــواع نمایشـگـرهای موجـود

✓ سیستـــم های جانبــی: کـــارتخــوان، سوییـــچ آلفـــا اینتــرکــام، تلفـــن، انواع کدینـگ

✓ قابلیت چاپ پلاک ظرفیت و لوگو روی بدنه پنل

✓ نصب به صورت کشـویی از بالا و پیـچ یا گیـره از پایین یا پیچ مخفـی , پیـچ تخت یا پیـچ و گل پیـچ

یک متـری تاچ روکار

✓ بــدنـــه پلکســی گلاس تـایــوانـــی

✓ قابل تولید با انواع نمایشگرهای موجود

✓ قابل تولیـد در ابعـاد مختلف با زهـوارمشـکــی یــا نقــره ای آلـومینیـــومـی

✓ سیستم های جانبی:تلفن و کدینگ ساده و لمسی و سیستم کارتخوان

✓ صب به صورت کشویی، پیچ مخفـی یا کشویی از بالا و پیچ از پایین

دو متـری تاچ روکار

✓ بــدنـــه پلکســی گلاس تـایــوانـــی

✓ قابل تولید با انواع نمایشگرهای موجود

✓ قابل تولیـد در ابعـاد مختلف با زهـوارمشـکــی یــا نقــره ای آلـومینیـــومـی

✓ سیستم های جانبی:تلفن و کدینگ ساده و لمسی و سیستم کارتخوان

✓ صب به صورت کشویی، پیچ مخفـی یا کشویی از بالا و پیچ از پایین

دو متـری تاچ روکار

✓ بــدنـــه پلکســی گلاس تـایــوانـــی

✓ قابل تولید با انواع نمایشگرهای موجود

✓ قابل تولیـد در ابعـاد مختلف با زهـوارمشـکــی یــا نقــره ای آلـومینیـــومـی

✓ سیستم های جانبی:تلفن و کدینگ ساده و لمسی و سیستم کارتخوان

✓ صب به صورت کشویی، پیچ مخفـی یا کشویی از بالا و پیچ از پایین