باکس کارتخوان و کدینگ تک کانال

مناسب برای داخل کابین با کلید لمسی

ولتـــاژ ورودی: 24 ولـــت

ابعاد: 116mm*74mm

قابلیـــت تعـــریـف 1000 کـــارت یــا تـــگ

قـابـــل استفــــاده بـرای یک تا چنـد توقـف

قـابـــل استفــــاده بــــه صــورت روکــــار

نصب به صورت روکار روی پنل یا در کنار پنل

از مزیت های این دستگاه استفاده از سیستم کدینگ در کنار سیستم کارتخوان می باشد. این دستگاه قابلیت این را دارد که با رمزهای متفاوت فعال شد. همچنین می توان بدون نیاز به کارت یا تگ ، آنرا از حافظه دستگاه پاک کرد، به عنوان مثال مدیر ساختمان می تواند در صــورت عـــدم پرداخــت شـــارژ توســـط مالکــیـــن آنــــرا غیــــر فعـــال کنـــد.

 

باکس کارتخوان و کدینگ تک کانال

مناسب برای داخل کابین با کلید معمولی
ولتـــاژ ورودی: 24 ولـــت

ابعاد:120mm*80

قابلیـــت تعـــریـف 1000 کـــارت یــا تـــگ

قـابـــل استفــــاده بـرای یک تا چنـد توقـف

قـابـــل استفــــاده بــــه صــورت روکــــار

نصب به صورت روکار روی پنل یا در کنار پنل

از مزیت های این دستگاه استفاده از سیستم کدینگ در کنار سیستم کارتخوان می باشد. این دستگاه قابلیت این را دارد که با رمزهای متفاوت فعال شد. همچنین می توان بدون نیاز به کارت یا تگ ، آنرا از حافظه دستگاه پاک کرد، به عنوان مثال مدیر ساختمان می تواند در صورت عدم پرداخــت شـــارژ توســـط مالکیـــن آنــــرا غیــــر فعـــال کنـــد.

کارتخــوان تک کانال مناسب برای کابین و طبقه

ولتـــاژ ورودی: 24 ولـــت

ابعاد:70mm*60mm

قابلیــت تعریـف 1000 کـارت یـا تـگ قابل استفاده با تگ

کارت 125KHZ قابل استفاده برای یک تا چند توقف

قابل استفــاده بــه صــورت تـوکــار

 

کارتخــوان تک کانال ساده

مناسب برای کابین و طبقه
ولتـــاژ ورودی: 24 ولـــت

ابعاد:66mm*52mm

قابلیــت تعریـف 1000 کـارت یـا تـگ

قابل استفاده با تگ /کارت 125KHZ

قابل استفاده برای یک تا چند توقف

قابل استفاده به صورت توکار و روکار

کارتخوان تک کانال کلیدی

مناسب برای کابین و طبقه
از این محدود کننده می توانید روی پنل هایی با قطر حفره 3.5 سانتی متـر بـه جای کلیـد استـفاده کنیـد.
ولتـــاژ ورودی: 24 ولـــت
ابعاد:35mm*35mm*32mm
مناسب برای پنل های با قطر حفره 3.5cm
قابلیــت تعریـف 1000 کـارت یـا تـگ
قابل استفاده با تگ /کارت 125KHZ
قابل استفاده برای یک تا چند توقف
مناسب برای استفاده روی پنل و به جای کلید

باکـس اثرانگشت, کارتخــوان و کدینـگ تـک کانـال

برای داخل کابین با قابلیت اثر انگشت
ولتـــاژ ورودی: 24 ولـــت
ابعاد:86mm*86mm
قابلیــت تعریـف 1000 کـارت یـا تـگ
قابل استفاده برای یک تا چند توقف
قابل استفــاده بــه صــورت روکــار
نصب به صورت روکار روی پنل یا در کنار پنل

کارتخوان 8 کانال مناسب برای کابین

ولتـــاژ ورودی: 24 ولـــت
ابعاد:96mm*41mm
قابلیــت تعریــف 1000 کـارت یـا تـگ قابل استـفاده با تـگ /کارت 125KHZ
دارای 8 خروجــی مجــــزا
قابل استفاده به صورت توکار و روکار

کدینگ گویا 8 کانال

مناسب برای کابین
ولتـــاژ ورودی: 24 ولـــت

ابعاد:120mm*80mm

پخــش پیــام وارد کـــردن رمـــز

قابلیت اتصال به سخنگوی کابین

قابلیــت نصــب بلنــدگوی مجـــزا رمز گذاری 3 رقمی برای هر طبقه

قابل نصب روی کابین یا داخل تابلو فرمان

مزیت های این دستگاه عدم نیاز به کلید مجزا روی پنل آسانسور می باشد. این دستگاه با استفاده از شستی های روی پنل ، رمز را از کاربر دریافت می کند و با توجه به رمز وارد شده ، به آسانسور فرمان حرکت می دهد

باکس کدینگ 8 کانال

مناسب برای کابین
ولــــتــــاژ ورودی : 205mm*90mm

ولـــت ابـعــــــاد : 205mm*90mm

جنـس بدنه استیـل

دارای 8 خروجی مجزا

قابلیت تعریف رمزهای 4 رقمی

نصب به صورت روکار

تگ جاسوئیچی یا کارت RFID

محدود کننده دستگاه های محدود کننده تردد آسانسور مبتنی بر RFID دارای آنتنی به شکل سیم پیچ در داخل خود می باشند. از این سیم پیچ، بستـــه بـــه انـــدازه آن تــا فاصلـــه 10 سانتیمتــری میـــدان الکتـرومغناطیسی منتشــر می گـردد. افـراد استفاده کننـده از آسانسـور با داشتـن تـگ های خاصـی کـه معمولا فـرکانس 125 کیلـوهرتزی را دارند و با قرار دادن آن در این میدان، اقدام به استفـاده از آسانسـور می نماینـد. ایـن تگ ها که می تواننـد به صورت کارت، جاسوئیچی، برچسب و … ارائه گردند که در درون خود دارای چیپی خاص و آنتن می باشند. آنتن تگ با قرار گرفتن در میدان تولید شده توسط دستگاه، کد 10 رقمی درج شده روی خود را برای آن ارسال می نماید. اگر این کـد 10 رقمی که از قبل برای دستـگاه تعریف شـده باشد، به فـرد دارای این تگ اجـازه استــفاده از آسانســور را خواهــد داد.