دو متـری کلید برشی روکـار

✓ بــدنــه پلـکـسـی گــلاس تــایــوانـــی

✓ قابل تولید با انواع نمایشگرهای موجود

✓ قــابــل تـولیــد در ابعـــاد مختـلف بــا زهـوار مشکـی یا نقـره ای آلومینیـومی

✓ سیستـم های جانبـی : تلفـن و کدینگ سـاده و لمسـی و سیستــم کــارتخــوان

✓ قابلیت چاپ پلاک ظرفیت و لوگو روی بدنه

✓ نصب روکار به صورت کشویی ، پیچ مخفی یا کشویی از بالا و پیچ از پایین

دو متـری کلید برشی روکـار

✓ بــدنــه پلـکـسـی گــلاس تــایــوانـــی

✓ قابل تولید با انواع نمایشگرهای موجود

✓ قــابــل تـولیــد در ابعـــاد مختـلف بــا زهـوار مشکـی یا نقـره ای آلومینیـومی

✓ سیستـم های جانبـی : تلفـن و کدینگ سـاده و لمسـی و سیستــم کــارتخــوان

✓ قابلیت چاپ پلاک ظرفیت و لوگو روی بدنه

✓ نصب روکار به صورت کشویی ، پیچ مخفی یا کشویی از بالا و پیچ از پایین

دو متـری کلید برشی روکـار

✓ بــدنــه پلـکـسـی گــلاس تــایــوانـــی

✓ قابل تولید با انواع نمایشگرهای موجود

✓ قــابــل تـولیــد در ابعـــاد مختـلف بــا زهـوار مشکـی یا نقـره ای آلومینیـومی

✓ سیستـم های جانبـی : تلفـن و کدینگ سـاده و لمسـی و سیستــم کــارتخــوان

✓ قابلیت چاپ پلاک ظرفیت و لوگو روی بدنه

✓ نصب روکار به صورت کشویی ، پیچ مخفی یا کشویی از بالا و پیچ از پایین

دو متـری کلید برشی روکـار

✓ بــدنــه پلـکـسـی گــلاس تــایــوانـــی

✓ قابل تولید با انواع نمایشگرهای موجود

✓ قــابــل تـولیــد در ابعـــاد مختـلف بــا زهـوار مشکـی یا نقـره ای آلومینیـومی

✓ سیستـم های جانبـی : تلفـن و کدینگ سـاده و لمسـی و سیستــم کــارتخــوان

✓ قابلیت چاپ پلاک ظرفیت و لوگو روی بدنه

✓ نصب روکار به صورت کشویی ، پیچ مخفی یا کشویی از بالا و پیچ از پایین