طبقه روکار سری کششی

 
✓  بدنـــه استیــل نگیـــر بــا ضخـامت 0.8 میلیمتـــر
✓ کلیــدهای قابــل استفــاده: AL7002 , 7003 , 7004 , 7005 , 7006 7022 , 7021 , 7019 , 7016 , 7015 , 7014
✓  نمایشگـــر: سون سگمنـت و ریزشــی و لاتیـــس
✓  قابـــل تولیــد در نـورهـای آبـــی ، سفیــد ، قرمـــز
✓  قابــلیــت حـک آرم و نصـب کــارتخــوان و کدینــگ
✓  نصب بـه صـورت توکـــار بــه همـــراه قــاب پشــت بـــا پیـــچ مسطــــح یـــا بـــدون پیــــچ بــــا گیــــره