بدنه استیل نگیر با ضخامت 0.7 میلیمتر روکار و 1.5 میلیمتر توکار
✓  قابــــــل تــولید با انـــــــواع استـــیـــــل هـــای موجود
 
✓  کلیــدهای قابــل استفــاده: AL7002 , 7003 , 7004 , 7005 , 7006 7022 , 7021 , 7019 , 7016 , 7015 , 7014
 
✓  نمـایشگـــر: ســون سگمنــــت و ریــــزشـــــی و لاتیـس
 
✓  قابـــل تــــولیـــد در نــورهـای آبــی ، سفید ، قرمـــــــز
 
✓  قـــــابـــــلیـــت حــک آرم و نصــــــب کارتــــــخـــــــوان
 
✓  ابعاد 3618 با قاب پشت 3014 با پیچ مسطح یا بدون پیچ برای پنل توکار ابعاد 31*18.5 بـــا پیـــچ مخفـــی از پاییـــن بــرای پنــــل روکــــار