متریال طبقه روکار سری استیل کلید برشی

طبقه روکار استیل کلید برشی

✓ بدنـــه استیـل نگیـــر 0.8 و زهـــوار ABS مشکـــی

✓ کلیـــدهای قابـــل استـــفاده: گــرد یا مربــع برشــی

✓ نمــــایشگـــــرســـــون سگمنـــــت اختــــصاصــــی

✓ قابـــل تولیــد در نــورهـای آبـــی ، سفیــد ، قرمـــز

✓ قابــــل تولیــــد بـــــا استـیـــــل هـــــای مـوجـــــود

✓ قابــلیـــــت حـــــک آرم

✓ نصب بــه صورت روکــــار با پیـچ مخفـــی از پاییـن

متریال طبقه روکار سری استیل کلید برشی

طبقه توکار سری استیل

✓ بدنـــه استیــل نگیـــر بــا ضخـامت 1.5 میلیمتـــر
✓ قابـــل تولیــــد بــا انــــواع استیـــل های موجـــود
✓ کلیــدهای قابــل استفــاده: AL7002 , 7003 , 7004 , 7005 , 7006 7022 , 7021 , 7019 , 7016 , 7015 , 7014
✓ نمایشگـــر: انــواع سگمنـت و ریزشــی و لاتیـــس
✓ قابـــل تولیــد در نـورهـای آبـــی ، سفیــد ، قرمـــز
✓ قابــلیــت حـک آرم و نصـب کــارتخــوان و کدینــگ
✓ نصب بـه صـورت توکـــار بــه همـــراه قــاب پشــت بـــا پیـــچ مسطــــح یـــا بـــدون پیــــچ بــــا گیــــره
خرید پنل استیل توکار
متریال طبقه روکار سری استیل کلید برشی

طبقه روکار سری استیل

✓ بدنـه استیــل نگیــر بــا ضخامت 0.8 میلیمتر

✓ نمایشگـر سون سگمنت و ریزشـی اختصاصی

✓ کلیـــــد اختــــصــــاصـــی طـــــرح اوکــــس

✓ قابــــل تولیـــد بــــا استیــــل های موجـــــود

✓ قابـــل تولیــد در نورهای آبـی ، سفیـد ، قرمز

✓ قابــلیــت حـک آرم

✓ نصــب بـــه صـــورت فشـــاری بــدون پیـــچ