طبقه روکار سری استیل

✓ بدنـه استیــل نگیــر بــا ضخامت 0.8 میلیمتر

✓ نمایشگـر سون سگمنت و ریزشـی اختصاصی

✓ کلیـــــد اختــــصــــاصـــی طـــــرح اوکــــس

✓ قابــــل تولیـــد بــــا استیــــل های موجـــــود

✓ قابـــل تولیــد در نورهای آبـی ، سفیـد ، قرمز

✓ قابــلیــت حـک آرم

✓ نصــب بـــه صـــورت فشـــاری بــدون پیـــچ

طبقه توکار سری استیل

 
✓ بدنـــه استیــل نگیـــر بــا ضخـامت 1.5 میلیمتـــر
✓ قابـــل تولیــــد بــا انــــواع استیـــل های موجـــود
✓ کلیــدهای قابــل استفــاده: AL7002 , 7003 , 7004 , 7005 , 7006 7022 , 7021 , 7019 , 7016 , 7015 , 7014
✓ نمایشگـــر: انــواع سگمنـت و ریزشــی و لاتیـــس
✓ قابـــل تولیــد در نـورهـای آبـــی ، سفیــد ، قرمـــز
✓ قابــلیــت حـک آرم و نصـب کــارتخــوان و کدینــگ
✓ نصب بـه صـورت توکـــار بــه همـــراه قــاب پشــت بـــا پیـــچ مسطــــح یـــا بـــدون پیــــچ بــــا گیــــره

طبقه روکار استیل کلید برشی

✓ بدنـــه استیـل نگیـــر 0.8 و زهـــوار ABS مشکـــی

✓ کلیـــدهای قابـــل استـــفاده: گــرد یا مربــع برشــی

✓ نمــــایشگـــــرســـــون سگمنـــــت اختــــصاصــــی

✓ قابـــل تولیــد در نــورهـای آبـــی ، سفیــد ، قرمـــز

✓ قابــــل تولیــــد بـــــا استـیـــــل هـــــای مـوجـــــود

✓ قابــلیـــــت حـــــک آرم

✓ نصب بــه صورت روکــــار با پیـچ مخفـــی از پاییـن