باکس اینترکام به همراه گوشی /مناسب برای کابین
با قابلیت اتصال بین 4 نقطه مختلف
اتصـال بیــن دو نقـطــه با 3 سیـم و اتصال بین بیشتر از دو نقطه با 4 سیم می باشد.
باکس تلفن با صفحه کلید پلی کربنات /مناسب برای کابین
باکس تلفن با صفحه کلید تاچ /مناسب برای کابین
قابلیت استـفاده همـزمان به عنـوان اینتـرکام با قابلیت اتصال بین دو نقطه مختلف با دو سیم
قابلیت استفاده همزمان به عنوان کدینگ 8 کانال