باکس اینترکام به همراه گوشی /مناسب برای کابین

با قابلیت اتصال بین 4 نقطه مختلف

اتصـال بیــن دو نقـطــه با 3 سیـم و اتصال بین بیشتر از دو نقطه با 4 سیم می باشد.

باکس تلفن با صفحه کلید پلی کربنات /مناسب برای کابین

باکس تلفن با صفحه کلید تاچ /مناسب برای کابین

قابلیت استـفاده همـزمان به عنـوان اینتـرکام با قابلیت اتصال بین دو نقطه مختلف با دو سیم

قابلیت استفاده همزمان به عنوان کدینگ 8 کانال